Konkordato Komiserliği Ders Notları 2

GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Borçlu konkordato talebinde bulundu ise İİK 286’da belirtilen belgeleri kendi vermek zorundadır. Mahkeme 286. maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararını verir.
Alacaklı konkordato talebinde bulundu ise görevli ve yetkili mahkeme ilgili belgeleri sunmak üzere borçluya makul süre verir.

GEÇİCİ MÜHLETİN SÜRESİ

Geçici mühlet 3 aydır. Bir defaya mahsus talep üzerine en fazla iki ay uzatılabilir. Yani geçici mühlet süresi toplamda 5 ayı geçemez.
Geçici mühletin içerisinde mahkeme borçlunun mali durumunun düzenlemesi nedeniyle geçici mühleti kaldırabileceği gibi konkordato talebinin reddi ile iflasa tabi olan borçlu için iflas kararı da verebilir.

GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI

-Geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurur.
-Ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında ilan olunur
-Tapu, Ticaret Sicil, Vergi dairesi, Gümrük ve posta idarelerine, Bankalar birliğine, katılım bankaları birliğine,SPK’YA ve lazım gelen diğer yerlere bildirimde bulunulur.
-Geçici mühlet uzatılır veya kaldırılıp konkordato talebi reddedilirse aynı şekil ve şartlarda ilan olunur ve ilgili yerlere bildirilir.
-Geçici komiser veya komiserler ataması yapılır
-Borçlunun malvarlığının korunması amacıyla malvarlığı üzerine tedbir konulur.

KESİN MÜHLET

-Görevli ve yetkili mahkeme geçici mühlet süresi içinde kesin mühlet hakkındaki kararı verir.
-Kesin mühlet için mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder.
-Geçici komiserin duruşmadan önce yazılı raporunu mahkemeye sunması gerekir.
-Mahkeme gerekli görürse geçici komiserin beyanının alınması için duruşmada hazır olmasını isteyebilir.
-Konkordatoya itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebepleri mahkeme dikkate alır.

KOMİSERLİĞİNİN KAYDI

Geçici komiser veya komiserler özel bir sicilde kayıt olunur. Bu kayıt mahkemenin bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir ve kaydedilir.
Komiser veya geçici komiser İİK 227 gereği görevi nedeniyle maddi ve cezai anlamda sorumluluk altındadır.
Konkordato Komiserinin nitelikleri adalet bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte belirtilmiştir.

KONKORDATO MALİ DURUMUN DÜZELMESİ

Borçlunun mali durumunun kesin mühlet içinde düzelmesi halinde mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir. Bu kararı mahkeme geçici mühlet süresinde de verebilir. Bu karar İİK 288’e göre ilan edilip ilgili yerlere bildirilir.
Mahkemeye mali durumun iyileştiğini yazılı rapor halinde bildirme görevi komisere aittir.
Mahkeme kesin mühleti kaldırmadan önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder.

KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ İLE İFLASIN AÇILMASI

İflasa tabi borçlu aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme tarafından kesin mühlet kaldırılır, konkordatonun reddine karar verilir ve resen borçlunun iflasına karar verilir.
a)Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa.
b)Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa.
c)Borçlu, 297 ncimaddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa.
d)Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse .

İflasa tabi olmayan borçlu bakımın yukarıdaki b ve c bendinde belirtilen şartlar halinde kesin mühlet mahkeme tarafından kaldırılır ve konkordato talebinin reddine karar verilir.

Bilgi Paylaştıkça Güzelleşir:)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir