Konkordato Nedir? Konkordato Komiserliği Ders Notları 1

Mali durumu bozulmuş olan borçlunun alacaklıları ile yapmış olduğu ve mahkeme tarafından onaylanan sözleşmedir.
Kanunen üç çeşit konkordato vardır:
-Adi Konkordato
-İflas İçi Konkordato
-Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Adi Konkordato;

-Borçlu veya alacaklının kendi aralarında borçlunun borçlarını nasıl, ne kadar sürede, ne miktarda ödeyeceği hususunda anlaşmaları ve bu anlaşmanın onaylanması için mahkemeye talepte bulunmasıdır.
Bir başka deyişle tarafların kendi aralarında anlaştıkları mahkeme onaylı borç yapılandırma sözleşmesidir.

7101 SAYILI KANUN İLE ADİ KONKORDATODA YENİ SİSTEM

Konkordato Talebi

Geçici Mühlet Kararı

Alacaklılar Toplantısı

Kesin Mühlet Kararı

Konkordatonun Tasdiki ve İlanı

Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları

Konkordatonun Feshi

KONKORDATO TALEBİNDE KİMLER BULUNABİLİR?

İİK. 285’e göre

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlu,

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı gerekçeli bir dilekçe ile borçlu için konkordato talebinde bulunabilir.

KONKORDATO NEREDEN VE KİMDEN TALEP EDİLİR?

İİK 285/3’e göre

a)İflasa tabi olan olan borçlu için şirketin merkezinin bulunduğu, şirketin merkezi yurt dışında ise Türkiye’deki merkez şubesinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden,

b)İflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yeri asliye ticaret mahkemesinden,

MAHKEMEYE VERİLECEK MASRAFLAR:

İİK 285/4’e göre

Konkordato talebinde bulunan HMK  114 ve 115. maddeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan gider avansını yatırmak zorundadır.

KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

-Konkordato ön projesi

-Borçlunun malvarlığını gösterir belgeler

-Alacaklıları, alacak miktarlarını ve varsa imtiyazlı alacakları gösterir liste

-Proje teklifi ile borçlunun malvarlığının karşılaştırıldığı tablo

-Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanmış finansal analiz raporu

-(Mali Tablolar Başvurudan En Az 45 Gün Önceye Ait Olabilir.)

 

Bilgi Paylaştıkça Güzelleşir:)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir